நன்றாக உலர்ந்த நிலையில் உள்ள தரமான புழுக்கொடியல் எம்மிடம்…

பொழுதுபோக்கான நேரங்கள் மற்றும் மழை காலங்களில் ருசிப்பதற்கு மிகவும் சிறந்தது.

  1. விலை :- 1Kg – 500/= மட்டுமே..பெற்றுக்கொள்ள விரும்புவோர் இன்றே .